نرم افزار مدیریت مدارس توانا - اتوماسیون حضور و غیاب دانش آموزان 0:39