اتوماسیون اداری کامیشا -نحوه ثبت پیش نویس و ارسال نامه 12:17