عکس العمل آخوندی به حرفهای یک خبرنگار در کرمانشاه 0:57