بخش دوم پایش یکشنبه 25 مرداد با حضور پژمان دشتی نژاد 6:23