ماشین سورتینگ رنگی کنجد/ شرکت مهندسی آراد / 02156236956 1:55