تعقیب گریز ، تصادف ، تیراندازی پلیس برای متوقف کردن خودروی تبهکاران 3:47