لاله زار؛ سهم قابل افتخار ایرانی ها از «گات»

8:41