خندوانه، 3 مرداد 94، ریما رامین فر - بخش اول 17:59