آهنگ اجتماعی و اعتقادی کوروش با صدای راتین رها

2:58