گفتگوی تلفنی مدیر عامل شرکت شابش در برنامه مشاور 3:55