حضور تیم پرواز در برنامه کارنامه20 - 94/09/10 36:28