باید در کنار مردم قرار بگیری، نه بالاتر از اون ها - دکتر محمدرضا طاهری 0:39