لینک دیتا برد بالا مودم و تلمتری رادیویی تا 40km 11:11