گفتگو جنجالی با سامان گوران :نسیم، جای امثال من است! 2:42