کسانیکه لکنت دارن.تفاوت حرف زدنشون باشما فقط توی یک ثانیه ست 0:59