خندوانه، 24 شهریور 94، آوازخوانی، تیتراژ پایانی 9:44