تا به حال متوجه چیز شناوری، جلوی چشم هاتون شدین؟ 4:26