ارتعاشات آزاد و ارتعاشات اجباری تیر شامل فنر و دمپر 5:37