غزال تیزپای شیرازی و منبر پشت بی سیم/پشت صحنه فرمانده5 1:04