عضو شورای شهر کلاله: فرماندار کلاله از موضع قدرت دستور می دهد!

9:49