تطابق با آزمون 97 - درس پریودانتیکس - سوال 127 0:4