حضور تیم پرواز در برنامه کارنامه۲۰ - ۹۴/۰۹/29 39:16