مصاحبه با خانم روناک، متخصص ساخت فایل های خودهیپنوتیزم 11:40