حمله کرم های پروانه ای به برخی از منازل و محلات سطح شهر سنندج

1:48