سوال از مسیحیان.آیا پیامبر خدا با دزدی پیامبر خدا می شود ؟ 14:23