گزارش مرآتی از زائران خارجی پیاده روی اربعین حسینی-بخش سوم 3:13