پیچ و رولپلاک کردن سنگ ساختمان،بندباز در ارتفاع،شستن 0:34