پیچ و رولپلاک کردن سنگ ساختمان،بندباز در ارتفاع,نماشویی 0:34