انرژی تاریک و توسعه جهان و مطابقت آن با قرآن کریم 6:32