بالاخره جوراب ها هم احساسات و حق انتخاب دارند 0:59