با کتابداران / دکتر جیران خوانساری - کتابخانه تخصصی توانیر 3:43