تمهیداتی جهت افزایش سفرهای نوروزی در نظر گرفته ایم 2:16