مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان1 5:23