بازی شو دهم، گزارش مزدک میرزایی، استقلال یا پرسپولیس 34:01