فضایل روز عرفه و عید قربان - استاد فاطمی نیا 28:27