قطع انگشتان دست(قبل از عمل توسط دکتر نادر مطلبی زاده) 0:3