گزارش خبری موکب الرضا (ع) سمنان در سیمای مرکز سمنان 3:01