تیم ملی زورخانه ای در زورخانه امیرکبیر مرشدمهدی تمولی

2:00