خانم سمانه ملکی، كلینیك مشاوره و مددكاری همراز 3:09