نخستین اظهار نظر نعمت زاده پس از بازداشت دخترش

1:32