پیش نمایش جلسه بیست و دوم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:50