خودرویی که نه مدل آن مشخص است و نه تاریخ تحویل، این تعداد متقاضی دارد! 1:45