سخنرانی بس ون دن بلد در چهارمین همایش بازاریابی 1:50