خروجی گزارشات به صورت ورد در دبیرخانه و بایگانی کامیشا 12:10