خداوند رخش | تندیس تناولی و دکتر امیرحسین ماحوزی 14:22