سینه زنی سنگین همراه با روضه حضرت علی بسیاربسیار سوزناک

6:03