پیش نمایش جلسه سی و هفتم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:02