اوپل اچ ، یک مسیر جدید برای خودروهای مفهومی آینده نگر 1:45