همایش یادبود استوانه کورش بزرگ، دانشگاه تهران 5:14