همانطور که در مجالس خودتان روضه می خوانی برای من بخوان 2:11