2. همانطور که در مجالستان روضه می خوانی برای من بخوان 2:11