مصاحبه شرکت مهندسی تکا در خصوص کلاس مشارکت در ساخت 3:58